ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  איך מפקחים על מיופי הכח?

  הלקוחות הפוקדים את משרדנו ורוצים להפגש עם עורך דין לייפוי כח מתמשך, לא אחת מוטרדים מהכח שהם נותנים למיופי הכח, ומחפשים מנגנוי הגנה עבורם. מאמר זה מציג את המנגנונים הקיימים וכן חלק מהמלצותינו.

  החוק כולל ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח לא רק  נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, אלא גם כדי לאפשר  פיקוח על מיופה הכוח:

  • ראשית, ייפוי כוח מתמשך ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין המתמחה בייפוי כח מתמשך, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח. על עורך הדין או בעל המקצוע הטיפולי, להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ  או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
  • ייפוי הכוח  חייב להיות מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ע"י עורך הדין.
  • האפוטרופוס הכללי ישלח לך תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונך העדכני. היות ונסיבות החיים משתנות, הרי קבלת התזכורת תאפשר לך להזכר בייפוי כח ולעדכן אותו באם נידרש.
  • את רשאית לקבוע אנשים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבורך. בנוסף את יכולה לקבוע פעולות מסוימות שיש להטיל פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח.
  • מנגנון קבלת מידע מהמאגר – נקבעו מספר גורמים הזכאים לקבלת מידע על ייפוי הכוח המתמשך (קרובי הממנה, המיודעים מסעיף קודם, מוסדות מדינה וכו').
  • יש מגבלה חוקית על הסכום אותו ניתן להוציא עבורך ללא אישור בית משפט.

  ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיי מסוגלת עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח: עניינים אישיים, עניינים רפואיים, ענייני רכוש,

  החוק קובע כי ההחלטה  שאינך מסוגלת עוד לנהל ענייניך בעצמך, תהיה בהתאם לחוות דעת מומחה שיקבע זאת, בכדי להגן מניצול כוחו לרעה של מיופיי הכח בשלב הזה.

  באם התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף מתקיימים, מיופה הכוח חייב למסור להצהיר בפני לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע (ככל וקבעת כי עליו ליידע גורם מסויים). מסירת ההצהרה וחוות דעת  היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

  רק לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואם הבעת רצון לכך בעת שחתמת על הטופס, תשלח אליך הודעה על כך  ולאדם המיודע.

  בנוסף נקבעו הנחיות ומגבלות ביחס לפעולתו וסמכויותיו של מיופה הכוח:

  • על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה. לכן ייפוי הכוח המתמשך כדאי שיהיה מפורט ככל שניתן. עורך דין לייפוי כח מתמשך, ימליץ לערוך טופס נפרד ובו הנחיות מקדימות מפורטות שיבטיחו כי למיופה הכח תהיינה הנחיות ברורות כיצד לפעול ובאיזה משאבים לעשות שימוש לשם טיפול מיטבי בממנה, כפי שהבעת במסמך "הנחיות מקדימות".
  • מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות מסוימות ללא הסמכה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח כפי שיוסבר ע"י עורך הדין, ופעולות מסוימות חייבות באישור של בית המשפט.
  • מיופה הכוח מחויב לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל בענייניו של הממנה ולנהל חשבונות לפי הוראות שייקבעו.
  • על נכסים משמעותיים כגון נכסי מקרקעין יירשמו הערות אזהרה במוסדות בהם הם רשומים בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף.
  • כל עוד אתה במצב קוגנטיבי טוב, באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת.

  ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו– בהתאם לתנאים שקבע החוק והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי. ביטול – באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד מצבך הקוגנטיבי תקין ולא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

  במשרד עורכת הדין דובינסקי  את מקבלת יחס אישי  החל מהשלב הראשון, בו את מתלבטת כיצד ייראו חייך ונלווה אותך בכל השלבים בהמשך הדרך, נעזור לך להגדיר באופן מיטבי את הפעולות למיופיי הכח וכן את המנגנונים בינם לבן עצמם. הליווי שלנו אינו נגמר בהפקדת ייפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, אנו ממשיכים לעקוב ולראות האם קיימים שינויים המחיבים את עדכון יפוי הכח.

  יש לשים לב כי מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה לכך, ניתן לתאם פגישת ייעוץ במשרד עו"ד רגינה דובינסקי.

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין באינטרנט
   דילוג לתוכן